Wat te doen bij blessures?

Uiteraard hopen wij dat je deze rubriek zou weinig mogelijk nodig hebt maar als u toch problemen hebt, is het goed dat u weet wat u precies moet doen.

Alle aangesloten leden zijn door een gezamenlijke polis bij de RBFA verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen.
Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, volg je het best volgend stappenplan.

De ongevalsaangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum ongeval ingediend zijn bij het FSF.

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?

Stap 1 Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval
Een voetbalongeval op training of wedstrijd moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij van de voetbalbond om een (gedeeltelijke) terugbetaling van de onkosten te kunnen bekomen. Dit gebeurt via een daartoe bedoeld aangifteformulier. 
Deze formulieren kan je aanvragen via de gerechtigde correspondent (GC) die dat onmiddellijk (digitaal) met naam kan aanmaken. Lukt dit niet neem dan een papieren formulier dat ter beschikking ligt op het secretariaat/scheidsrechterslokaal of vraag het aan de coach/jeugdcoördinator. 
Je kan dit formulier hier downloaden.

Zorg dat je een ongevalsaangifteformulier meeneemt naar de dokter of spoed. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is (niet nuttig bij kleine blessures), want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de dokter.

Stap 2  Formulier zoveel als mogelijk zelf invullen en ook laten invullen door de dokter
- Datum van het ongeval;
- Datum van het eerste medisch onderzoek;
- De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dat wil zeggen, hoe is het ongeval precies gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, ...
- De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels;
- Handtekening van de speler en de dokter. 

Vergeet niet het kleefbriefje van je ziekenfonds te plakken op het formulier!
Informeer eventueel op voorhand de GC over je kwetsuur via luc.van.wayenberg@telenet.be met voorgaande gegevens. 

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen:
Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelde dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelde arts. Het Federaal SolidariteitsFonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in de kosten van 'speciale zorgen' wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst. Er worden slechts één behandeling per dag en slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald.  Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.   

Stap 3  Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club 
Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet aanvaard.  
Steek eventueel het formulier in de brievenbus van de club. Stuur dan evenwel een SMS-bericht naar de GC zodat hij tijdig het formulier ophaalt.
Het gsm-nummer van gerechtigd correspondent Luc Van Wayenberg is 0476/925698.

Stap 4 Het attest van herstel 
Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je via de GC een formulier “attest van herstel”.  
Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.  Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingsoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.
Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. De gerechtigde correspondent zal dan het dossier indienen via post bij de KBVB. 
Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door de verzekering van de KBVB worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit.  Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.  Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van herstel/genezing” bij KBVB is toegekomen.  

Stap 5 De terugbetaling 
Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “Detail van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de boekhouding. De boekhouding zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat de terugbetaling vanwege de KBVB tot 2 maanden kan duren.  


Nog enkele belangrijke punten
Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).  Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.  
De KBVB rekent een franchise van ongeveer 16,50 euro (11,30 euro jaarlijks geïndexeerd cfr. Art. B131), per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. Indien u verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten. Ongevallen met slechts 1 doktersbezoek en zonder verder kosten zoals o.a. kiné en/of ziekenhuisfacturen hebben dus geen nut om ze aan te geven.
De verjaring van een ongeval treedt in 1 jaar na ontvangst van de ongevalsverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een ‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd én je brengt gedurende 1 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geentussenkomst voorzien. 
De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, ten belopen van 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 125 € en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds.  Een medisch attest is vereist. 

Nog even dit : de bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteitsfonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering. 
De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of Rijkswacht (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).   
 

Locatie

Clubhouse FC Latem

Hoge Heirweg 58
9830 Sint-Martens-Latem

09 282.39.84 (Luc Braeckman)
info@fclatem.be

Nieuwsbrief

Ontvang je graag het laatste nieuws van onze club?